Tvrtka VATRO - SERVIS d.o.o. prema rješenju 511-01-91-UP/I-3665/2 MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ODJELA ZA VATROGASTVO VRŠI OSPOSOBLJAVANJE PREMA Programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN. 61/94)
 
O s p o s o b l j a v a n j e
 

TEORIJSKI DIO

1. Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju (1 sat)

- osnovni pojmovi o gorenju

- uvjeti potrebni za nastanak gorenja

- požar i eksplozija

- produkti gorenja

- osnove gašenja

- mjere zaštite pri gašenju požara

2. Sredstva za gašenje prema klasi od požara (1 sat)

- voda

- pjena

- prah

- CO2

- halon

- priručna sredstva

3. Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara (2 sata)

- uzroci nastanka požara

- uvjeti za širenje požara

- mjere zaštite od požara

- evakuacija

4. Oprema i sprave za gašenje požara

- aparati za početno gašenje požara

- hidranti i oprema za gašenje vodom

5. Obrazovni film (1sat)

 

 

 

PRAKTIČNI DIO

1. Gašenje vodom iz hidrantske mreže (1 sat)

2. Gašenje ručnim aparatima za gašenje požara (1 sat)